Verkoopsvoorwaarden Eranco

Eranco Belgium
B&D Heating Systems bvba
BE0459 810 583

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door B&D Heating Systems bvba en haar afnemers gesloten en te sluiten zijn, in verband met goederen, diensten en ontwerpen die door B&D Heating Systems bvba te leveren zijn. Onder ontwerpen dient te worden verstaan, alle (mede) door B&D Heating Systems bvba in opdracht van de afnemer tot stand gebrachte tekeningen en berekeningen.  
 2. Alle door B&D Heating Systems bvba en haar vertegenwoordigers gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging binnen 14 dagen van de verkoop of opdracht door B&D Heating Systems bvba. Bij gebreke van een tijdige schriftelijke bevestiging is de afnemer niet langer gebonden aan zijn aanbod en komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij inmiddels aan de opdracht uitvoering is gegeven.  
 3. Met de totstandkoming van de overeenkomst komen alle voorgaande tussen partijen gemaakte afspraken of gedane toezeggingen met betrekking tot de aangelegenheden waaraan in de overeenkomst wordt gerefereerd, te vervallen.  
 4. Mondelinge toezeggingen, wijzigingen aan en aanvullingen op de tussen B&D Heating Systems bvba en de afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze door B&D Heating Systems bvba schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 De levertijd  

 1. B&D Heating Systems bvba zal naar beste vermogen, trachten de in de opdrachtbevestiging vermelde levertijd in acht te nemen, doch zij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook.
 2. De levertijd wordt slechts als indicatie gegeven en is niet bindend.
 3. Indien de levertijd meer dan 12 weken is overschreden heeft B&D Heating Systems bvba het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij een recht op schadevergoeding ontstaat.
 4. Het bepaalde in lid 3, geldt niet voor de levering van kabels. Betreffende de levertijd van kabels kan B&D Heating Systems bvba, gezien het specifieke karakter van dit product en de lange doorlooptijden in de productie, zich slechts verplichten binnen 1 maand na de overschrijding van de initiële leverdatum een nieuwe datum aan te geven, die niet later gelegen zal zijn dan 3 maanden na de initiële datum. Eerst na verloop van 3 maanden na de initiële leverdatum heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij een recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 3 De levering 

 1. B&D Heating Systems bvba heeft aan haar leveringsverplichting voldaan wanneer zij op de overeengekomen plaats en tijd de koper in de gelegenheid heeft gesteld het gekochte in ontvangst te nemen. 
 2. Vanaf het moment van de levering, daaronder begrepen het in artikel 2 lid 3 aangegeven tijdstip, zijn de geleverde goederen voor rekening en risico van de afnemer. 
 3. De kosten van de levering zijn voor rekening van de koper, tenzij anders besproken.
 4. Het transport van de goederen gebeurt steeds op risico en ten laste van de koper.

Artikel 4 De afname 

 1. De afnemer is verplicht mee te werken aan de levering, en het geleverde in ontvangst te nemen. Indien door toedoen of nalaten van de afnemer geen afname plaats vindt, komen de daaraan verbonden transport- en administratiekosten voor rekening van de afnemer. Daarenboven behoudt B&D Heating Systems bvba zich bij gebreke van afname het recht voor verhogingen en materiaalprijzen en/of valutakoersen door te rekenen.
 2. De afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de aflevering van de bestelde goederen onmogelijk is gebleken. De dag waarop de afname wordt geweigerd, geldt als de dag van de levering. 

Artikel 5 De betaling

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van B&D Heating Systems bvba te Oostnieuwkerke. Het aanbieden van wissels verandert de plaats niet.
 2. Facturen dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 3. De korting voor contant kan slechts worden afgetrokken bij betaling binnen de 5 dagen.
 4. Het is de afnemer niet toegestaan, op betalingen aan B&D Heating Systems bvba te compenseren, tenzij hij een creditnota van B&D Heating Systems bvba heeft ontvangen of B&D Heating Systems bvba bij rechtelijk vonnis is veroordeeld tot het betalen van een geldsom aan de afnemer.
 5. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum door B&D Heating Systems bvba is ontvangen, is de afnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een minimum rente van 5% verschuldigd en een rente van 1% over het uitstaande factuurbedrag te rekenen per begonnen maand, en vanaf de vervaldatum tot de dag van de volledige betaling van de hoofdsom. Rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten inbegrepen, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 6. De door B&D Heating Systems bvba te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Belgisch recht, met dien verstande dat deze kosten tenminste 125 Euro bedragen, een en ander onverminderd de bevoegdheid van B&D Heating Systems bvba om de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten op de afnemer te verhalen.
 7. Betalingen door de afnemer verricht, zullen in de eerste plaats in mindering strekken op de kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom.
 8. B&D Heating Systems bvba is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer ten aanzien van B&D Heating Systems bvba zekerheid heeft geboden betreffende de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomsten met B&D Heating Systems bvba.
 9. Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden zal zonder ingebrekestelling, administratieve kosten van minimaal 70 Euro worden aangerekend.

Artikel 6 Annulering 

 1. Annulering door de afnemer van een door hem geplaatste bestelling zal slechts kunnen plaatsvinden indien:
  1. Zulks geschiedt voor de datum van de levering, in geval van normaal op stok zijnde toestellen en
  2. B&D Heating Systems bvba zich schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord verklaart met de annulering en
  3. De afnemer onverwijld na opgave door B&D Heating Systems bvba de annuleringskosten voldoet.
   abc            
 2. Afhankelijk van het tijdstip waarop wordt geannuleerd, de door B&D Heating Systems bvba gemaakte kosten betreffende de bestelling en de verhandelbaarheid van de bestelde goederen, kan B&D Heating Systems bvba een hoger percentage vaststellen.
 3. De annulering van speciaal in opdracht van de afnemer door B&D Heating Systems bvba te ontwerpen of te vervaardigen ontwerpen c.q. producten, is niet mogelijk. 

Artikel 7 Klachten

 1. De afnemer is gehouden direct na aflevering de goederen te controleren. 
 2. Klachten betreffende de afgeleverde hoeveelheden ofwel beschadigingen dienen binnen de 48 uur na aflevering schriftelijk bij B&D Heating Systems bvba te worden ingediend, bij gebreke kan B&D Heating Systems bvba niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Klachten, anders dan in het voorgaande lid bedoeld, dienen binnen de 8 dagen nadat een afwijking of een gebrek is geconstateerd, schriftelijk bij B&D Heating Systems bvba te worden ingediend. De afnemer is voorts gehouden B&D Heating Systems bvba de medewerking te verlenen die zij nodig heeft om de afwijking of het gebrek te verifiëren, een en ander op straffe van verval van de in artikel 9 opgenomen garantie.
 4. Retourzendingen worden niet door B&D Heating Systems bvba geaccepteerd, behalve nadat daarover voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden en daarenboven de verzendinstructies worden opgevolgd zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging van het bedoelde overleg door B&D Heating Systems bvba.
 5. Ingeval van erkenning door B&D Heating Systems bvba van de betreffende klacht, zal B&D Heating Systems bvba naar haar keuze:
  1. Vervangende goederen of onderdelen daarvan kosteloos ter beschikking stellen.
  2. De koopprijs voor de betreffende goederen restitueren.
  3. Een korting op de overeengekomen prijs toestaan.
  4. B&D Heating Systems bvba is in de gevallen 1 en 2 gerechtigd de betreffende goederen terug te vorderen. 
 6. Afwijkingen tot maximaal 10% geven geen recht op klachten en /of verlaging respectievelijk verhoging van de prijs.

Artikel 8 Eigendomsbehoud

 1. Totdat volledig door de afnemer aan B&D Heating Systems bvba voldaan is aan de verschuldigde betalingen betreffende de geleverde goederen en ontwerpen, met inbegrip van rente en kosten, behoudt B&D Heating Systems bvba de eigendom van alle aan haar afnemer geleverde goederen en ontwerpen en is B&D Heating Systems bvba gerechtigd deze goederen en ontwerpen, ongeacht de plaats waar deze zich bevinden, weg te halen.
 2. Bovendien is het de afnemer niet toegestaan tijdens de in het eerste lid van dit artikel vermelde periode de betreffende goederen op enigerlei wijze tot zekerheid voor vorderingen van derden te stellen.
 3. Plaatsing, of installatie van geleverde goederen is pas toegestaan nadat aan de betreffende facturen is voldaan, zo niet wordt automatisch persoonlijk borg gestaan voor de geleverde goederen tot volledige betaling.

Artikel 9 Garantie

 1. B&D Heating Systems bvba garandeert de door haar opgegeven hoedanigheid en kwaliteit van de door haar geleverde goederen, gedurende een periode van 2 jaar en dit voor zover de garantie door de leveranciers wordt gewaarborgd, te rekenen vanaf de datum van de levering. Indien gedurende de garantieperiode afwijkingen of gebreken aan goederen of onderdelen worden geconstateerd, zal B&D Heating Systems bvba vervangende goederen of onderdelen kosteloos aan de afnemer ter beschikking stellen. Alle andere kosten, waaronder verzending, transport en/of portkosten, die met vervanging zijn gemoeid, zijn voor rekening van de afnemer.
 2. Indien B&D Heating Systems bvba goederen speciaal in opdracht van de afnemer ontwerpt en/of vervaardigt is zij, onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, slechts aansprakelijk indien en voor zover het ontwerp c.q. het product niet aan de door de afnemer opgegeven specificaties voldoet. De afnemer is gehouden het in de voorgaande volzin bedoelde ontwerp c.q. product binnen een redelijke termijn te controleren op uitvoering van de opgegeven specificaties.
 3. B&D Heating Systems bvba is en kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de gebreken te wijten zijn aan ondeskundig gebruik (bv. toestellen of systemen aansluiten op een verkeerde spanning ), of onderhoud van de door B&D Heating Systems bvba geleverde goederen, of niet volgens de instructievoorschriften zijn geïnstalleerd. (Regels goed vakmanschap)

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. Met uitzondering van schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, is de aansprakelijkheid van B&D Heating Systems bvba uitdrukkelijk beperkt tot de in het voorgaande artikel omschreven garantieverplichting, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van B&D Heating Systems bvba, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.
 2. De afnemer is gehouden B&D Heating Systems bvba te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (het gebruik van) de geleverde goederen, diensten en ontwerpen.

Artikel 11 Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is B&D Heating Systems bvba gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomsten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Onder gevallen van overmacht wordt o.a. verstaan alle gevallen die naar verkeersopvattingen niet voor risico van B&D Heating Systems bvba komen, werkstaking van toeleveranciers daaronder begrepen.

Artikel 12 Beëindiging

 1. Indien de afnemer verwijtbaar niet, niet behoorlijk & niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voortvloeit uit de met B&D Heating Systems bvba gesloten overeenkomst(en), alsmede in geval van faillissement surseance van betaling of onder curatorstelling, wordt de afnemer geacht in verzuim te zijn en is B&D Heating Systems bvba gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst ter hare keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Artikel 13 Consignatie

 1. De firma B&D Heating Systems bvba, is te allen tijde gerechtigd om een inventaris op te maken van de in consignatie zijnde goederen.
 2. De consignant is verplicht om bij elke verkoop van de in consignatie zijnde goederen B&D Heating Systems bvba te verwittigen om de verkochte goederen terug aan te vullen en de gelden ter beschikking te stellen voor de facturatie van de verkochte goederen.
 3. De consignant is te allen tijde verantwoordelijk voor de in consignatie zijnde goederen, zowel bij beschadiging, diefstal, brand, etc.
 4. De goederen in consignatie blijven eigendom van de firma B&D Heating Systems bvba.
 5. De goederen kunnen te allen tijde zonder toestemming van de consignant door B&D Heating Systems bvba terug worden opgehaald.
 6. In geval van beschadiging en/of gebreken bij geconsigneerde goederen dienen deze door de consignant vergoed te worden.

Artikel 14 Geschillen

 1. Geschillen die mochten rijzen naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden of een gedeelte ervan van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de afnemer zich, binnen 14 dagen nadat B&D Heating Systems bvba zich op deze bepaling heeft beroepen, uitspreekt voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op alle, tussen afnemer en B&D Heating Systems bvba gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is het Belgisch recht van toepassing.
 3. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Ieper en Kortrijk bevoegd.
BijlageGrootte
verkoopsvoorwaarden-01.pdf39.28 KB